เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/15762 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด