ใบปะหน้า-เอกสารประกอบการบรรยาย 10 – 12ตุลาคม 2560     ดาวน์โหลด

1. ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS     ดาวน์โหลด

2. รายงานการเงินและการเรียกรายงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web on line     ดาวน์โหลด

3. เงินทดรองราชการ     ดาวน์โหลด

4. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด     ตัวอย่าง 1     ตัวอย่าง 2     แบบฟอร์ม 1     แบบฟอร์ม 2     แบบ ปย.2     แบบสอบถาม 1     แบบสอบถาม 2

5. การตรวจสอบและปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด     ปิดบัญชีสิ้นปี     งบการเงินเปรียบเทียบ     ส่งงบภายใน 30 วัน     หมวดวัสดุ

6. แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ     ดาวน์โหลด

7. รายละเอียดการจัดทำบัญชีเงินสดในมือ     ดาวน์โหลด 1     ดาวน์โหลด 2

8. รายละเอียดการจัดทำบัญชีเงินฝากคลัง     ดาวน์โหลด 1     ดาวน์โหลด 2     ดาวน์โหลด 3

9. รายละเอียดการจัดทำบัญชีลูกหนี้เงินยืม     ดาวน์โหลด 1     ดาวน์โหลด 2

10. รายละเอียดการจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร     ดาวน์โหลด 1     ดาวน์โหลด 2

11. ระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชี     ดาวน์โหลด

12. การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     ดาวน์โหลด

13. การกำหนดกิจกรรมย่อย     ดาวน์โหลด

14. ระบบการบริหารการเงินการคลังและแนวทางการควบคุม     ดาวน์โหลด

15. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย     ดาวน์โหลด