เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/13889 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน งบดำเนินงานของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. จัดสรรให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด     ดาวน์โหลด