เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.5/13942, 13943 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

เรียน ศธภ.

เรียน ศธจ.

เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 2เอกสารแนบ 3