เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/13969, 13970 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

 

เรียน ศธภ.

เรียน ศธจ.