ระบบ

ระบบเบิกจ่าย (AP)

ระบบงบประมาณ (FM)     ดาวน์โหลด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)     ดาวน์โหลด

ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)     ดาวน์โหลด

ระบบรับและนำส่ง (RP)     ดาวน์โหลด

ระบบสินทรัพย์ถาวร (FA)     ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง

แบบฝึกหัด PO     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดเบิกเกินส่งคืน+ล้างหนี้เงินยืม     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดระบบงบประมาณ     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดระบบบัญชีแยกประเภท     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดระบบเบิกจ่าย     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดระบบรับ-นำส่ง     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดระบบสินทรัพย์ถาวร     ดาวน์โหลด