ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1.  ข้อมูลด้านการศึกษา นโยบาย โครงการ กิจกรรม
  2.  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
  3.  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  4.  กำหนดการภารกิจของผู้บริหาร
  5.  ตัวอย่างเนื้อหา – สคริปต์รายการ