ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการให้บริการยานพาหนะ

  1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2.  แนวปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
  3.  คู่มือกระบวนการให้บริการยานพาหนะ
  4.  แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง กรณีอินเทอร์เน็ตล่ม
  5.  ทะเบียนรถส่วนกลาง และผู้ดูแล
  6.  บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ กรณีไปราชการนอกเวลา/ต่างจังหวัด (ตัวอย่าง)