ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการขอรับบำเหน็จบำนาญ

 1.  พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2.  พ.ร.บกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2539 (ฉบับที่8)พ.ศ. 2542
 4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่9)พ.ศ. 2554
 6.  เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
 7.  เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบบำเหน็จบำนาญ
 8.  แบบฟอร์ม5300-5309
 9.  แบบขอรับบำเหน็จปกติบำเหน็จรายเดือนและหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ(แบบ5313)
 10.  แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย
 11.  แบบ+สรจ.3
 12.  แบบ+สรจ.1