หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 47 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด