หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 265 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค     ดาวน์โหลด