หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 169 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์    ดาวน์โหลด