หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0308/ว 145 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 22    ดาวน์โหลด