ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก (สำนักอำนวยการ) (17 ต.ค. 2561) ศธ ๐๒๐๑.๔/๔๗๒๗

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑

สิ่งที่แนบมาด้วย ๒

สิ่งที่แนบมาด้วย ๓

สิ่งที่แนบมาด้วย ๔

สิ่งที่แนบมาด้วย ๕

เกณฑ์การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลมหิดลทยากร