ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด