การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11