ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ

ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ

เอกสารแนบท้าย ๑ (รายละเอียดตำแหน่ง)

เอกสารแนบท้าย ๒ (ใบสมัคร)

เอกสารแนบท้าย ๓ (องค์ประกอบ ตัวชี้วัด)

บัญชีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร