หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 494 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องเร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)     ดาวน์โหลด