การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (10-11-60)     รายละเอียด