เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค และ ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2393 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561 เรื่องขอให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ดาวน์โหลด