เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2242 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 127)

ดาวน์โหลด