เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (12-01-61)     รายละเอียด