ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (16-01-61)     รายละเอียด