เรียน ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือ สป.ที่ ศธ 0201.5/18597 และ หนังสือ สป.ที่ ศธ 0201.5/18598 ลงวันที่ 15 ธ.ค.60 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครั้งที่ 93 – 101

เรียน  ศธภ.

เรียน  ศธจ.

เอกสารแนบ