ด่วนที่สุด    เรื่อง   โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานบูรณาการการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในภูมิภาค

        ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ