ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการจัดสรรเปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมเงินงบประมาณ

  1.  พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2.  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  3.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาร พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ.2559
  5.  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      ว33 2553 ,   ว51 2548 ,  ว68 2558 ,  ว37 2559
  6.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานงบประมาณในระบบ GFMIS
  7.  รหัสต่างๆในระบบ GFMIS       EXCEL ,  PDF
  8.  คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ BMS