ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการจัดทำรายงานการเงิน

  1.  มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
  2.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0401.3/ว 90 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
  3.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
  4.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557