ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการรับและนำส่งเงิน

 1.  พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และแก้ไขเพิ่มเติม
 2.  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
 3.  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 4.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
 5.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 6.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 7.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
 8.  การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
 9.  รายชื่อบัญชีเงินฝากธนารพาณิชย์
 10.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศีกษา พ.ศ. 2538
 11.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศีกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 12.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา พ.ศ. 2560