หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 46 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรง) พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด