ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (14 มิ.ย. 2561) ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๕๑๕