ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ตำแหน่ง

 

1. หนังสือแจ้งประกาศฯ
2. ประกาศรับสมัครฯ
3. เอกสารหมายเลข 3-1
4. เอกสารหมายเลข 3-2
5. เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน
6. เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครนักวิชาการศึกษา
7. เอกสารหมายเลข 2 วิสัยทัศน์ข้อเสนอแนวความคิด
8. เอกสารหมายเลข 4 แบบขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
9. เอกสารหมายเลข 5 เบบคำชี้แจงการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล