หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 103 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)     ดาวน์โหลด