เรียน  ศึกษาธิการภาค 8

หนังสือ สป.ที่ ศธ 0201.5/18449 ลงวันที่ 14 ธ.ค.60 เรื่องอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ     ดาวน์โหลด