ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (12-12-60)     รายละเอียด