แจ้งอนุมัติเงินทดรองราชการ

  1. สำนักอำนวยการ สป. ขอแจ้งการอนุมัติเงินทดรองราชการของ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 77 แห่งๆ ละ 1,000,000 บาท
  2. สำนักอำนวยการ สป. ขอแจ้งการอนุมัติเงินทดรองราชการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3, 5, 11, 12, 16 และ 18 จำนวน 6 แห่งๆ ละ 200,000 บาท
  3. ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินทดรองราชการของหน่วยงานท่านและดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/16333 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และ ที่ ศธ 0201.5/16334 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดังแนบ

เรียน  ศธภ.

เรียน  ศธจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย