หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 171 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ดาวน์โหลด