หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่องวิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS    ดาวน์โหลด