หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 168 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     ดาวน์โหลด