ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.

 1.  คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
 2.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ พ.ศ. 2526
 3.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527
 4.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528
 5.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529
 6.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534
 7.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541
 8.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548
 9.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 10.  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560
 11.  ระเบียบฯ ว่าด้วยการขออนุญาตเดินทางฯ พ.ศ. 2524
 12.  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2550
 13.  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 14.  ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
 15.  หนังสือกระทรวงการคลัง (ว.5) ลว. 31 มกราคม 2554
 16.  หนังสือกระทรวงการคลัง (ว.21) ลว. 22 มีนาคม 2554
 17.  หนังสือกระทรวงการคลัง (ว.164) ลว. 31 ตุลาคม 2548