ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.

  1.  สรุปสถิติการเดินทางไปราชการ เดือน พฤษภาคม 61
  2.  สรุปสถิติการเดินทางไปราชการ เดือน มิถุนายน 61
  3.  สรุปสถิติการเดินทางไปราชการ เดือน กรกฎาคม 61
  4.  สรุปสถิติการเดินทางไปราชการ เดือน สิงหาคม 61
  5.  สรุปสถิติการเดินทางไปราชการ เดือน กันยายน 61