ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.

  1.  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป. พ.ศ. 2548
  2.  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  3.  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
  4.  คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
  5.  คำสั่งมอบหมายให้ ผตร.ศธ. กำกับ งานด้านต่างๆ
  6.  คำสั่งมอบหมาย ผตร.ศธ. รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
  7.  คำสั่งแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
  8.  ข้อมูลการสั่งการ (เดิม)  (**กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล**)