ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.