ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง (WMD) ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ พ.ศ. 2559 (06-03-61)     รายละเอียด