หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.4/ว 443 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการัดทำรายงานตามมาตรา 17 และ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     ดาวน์โหลด