หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง     ดาวน์โหลด