หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.6/ว 442 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง     ดาวน์โหลด