หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 408 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานศาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานศาธารณสุขอำเภอ     ดาวน์โหลด