หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 431 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด