หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 419 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)     ดาวน์โหลด