หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 103 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ     ดาวน์โหลด